Programy edukacyjne

W przedszkolu realizujemy m.in. Program wychowania przedszkolnego Drużyna Marzeń”

Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, stanowiącą załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017, poz. 356 ze zmianami).

​W przedszkolu realizowane są programy własne:​

„Śmiały Ogród” – chcemy wykorzystać stworzoną w latach 2019-2020 przestrzeń ogrodu przedszkola dla działań projektowych realizowanych na zewnątrz przedszkola.
Projekt łączy przebywanie na dworze z całościowym rozwojem dzieci – z ich zdrowiem fizycznym i psychicznym, a także pokazuje wagę i zalety edukacji na powietrzu, poza budynkami edukacyjnymi (https://smialyogrod.frd.org.pl/).

„Dzieci mają wychodne: – Program zakłada wyprawy z grupami dzieci na tereny przyrodnicze, niezależnie od pogody – park Cytadela, tereny nadwiślańskie- realizowanie programu przedszkola w tym min. rozwój poznawczy – badanie przyrody w praktyce, kształtowanie zaradności, umiejętności ruchowych, rozwoju społecznego i emocjonalnego. Wszystkie najważniejsze informacje o programie „Dzieci mają wychodne” można znaleźć na stronie www.dziecimajawychodne.pl

„Odkrywca i uczestnik” – Program jest zgodny z aktualną podstawą programową wychowania przedszkolnego. Opisuje proces edukacji i wychowania dzieci 3- 6 lat uwzględniając cele, zadania i sposoby realizacji zawarte w podstawie programowej. Program jest zgodny z naszym rozumieniem edukacji przedszkolnej (koncepcja pedagogiczna). Porządkuje i wspiera dotychczasowe działania oparte na podejściu projektowym.

„Przedsiębiorczość od przedszkola – edukacja ekonomiczna najmłodszych”Doskonałym uzupełnieniem programów przedszkolnych będzie włączenie do realizacji programu którego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej dzieci, rozwijanie kompetencji przedsiębiorczości i kształtowanie dyspozycji do bycia przedsiębiorczym.

Projekt „Z EDUMUZ w logopedię” – zajęcia logorytmiczne, prowadzone przez logopedę i nauczyciela rytmiki, które mają na celu usprawnianie aparatu artykulacyjnego, ćwiczenia prawidłowego oddychania oraz usprawnianie motoryki dużej. Dzieci uczą się piosenek, wykonują ćwiczenia w rytm muzyki, rozwijając tym samym funkcje słuchowe i motoryczne.

W ramach realizowanej przez przedszkole podstawy programowej nauczycielki we wszystkich grupach prowadzą zajęcia związane z różnego rodzaju aktywnością dzieci, ujętą w tygodniowym planie pracy. Zajęcia prowadzone przez nauczycielki w grupach mają formę zintegrowaną, łączącą różne formy aktywności dzieci :

  • językowo-literacką i słuchową
  • społeczno-przyrodniczą
  • matematyczną
  • plastyczno-techniczną i grafomotoryczną
  • ruchowo zdrowotną
  • muzyczną

W tygodniowych planach pracy zajęcia te określone są jako „zajęcia edukacji przedszkolnej”.