Godło Polski

Aktualności

Szanowni Państwo,

w nocy z 6 na 7 grudnia 2018 bieżąca woda do Przedszkola została przywrócona.
Zapraszamy

 

Klauzula obowiązku informacyjnego w związku z procesem rekrutacyjnym
 oraz przyjęciem dziecka do przedszkola

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz rodziców/ opiekunów prawnych dzieci jest
    Przedszkole Nr 132 (zwane dalej Administratorem lub Placówką), reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola. Jeśli chcesz zapytać o swoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt z inspektorem ochrony danych – p. Januszem Gałusem – jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:

            e-mail:     iod.oswiata@dbfozoliborz.waw.pl

    adres korespondencyjny: Przedszkole nr 132 ul. Śmiała 20, 01-523 Warszawa –
                                         z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  1. Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Zgodnie z tym przepisem, przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w przypadku, gdy jest niezbędne
    do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

    - Przetwarzanie danych osobowych dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych w związku ze złożeniem
    wniosku rekrutacyjnego odbywa się na podstawie art. 130 oraz art. 149 ustawy Prawo oświatowe. Zakres
    danych osobowych pozyskiwanych we wniosku wynika z art. 150 ustawy Prawo oświatowe.

    - Przetwarzanie danych osobowych dzieci przyjętych do Placówki oraz danych osobowych ich
    rodziców/opiekunów prawnych uregulowane jest przepisami ustawy Prawo oświatowe, w szczególności
    przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
    szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodziców
    tej dokumentacji oraz przepisami ustawy o systemie informacji oświatowej.

3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe dzieci w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego, a wobec dzieci przyjętych do Placówki w celach realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowaniu dziecku bezpieczeństwa oraz w celu wypełnienia obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i
opiekuńczej.

4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych dzieci w celach rozpatrzenia wniosków rekrutacyjnych, a w przypadku rodziców/opiekunów prawnych dzieci przyjętych do Placówki w celach kontaktowych, w celu zapewnienia opieki nad dzieckiem, a także w celu wypełnienia obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.  

5. Przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest obowiązkowe. Brak danych we wniosku rekrutacyjnym uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.

6. Administrator danych będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom tylko, jeśli taki obowiązek lub uprawnienie wynikać będzie z przepisów prawa. Oprócz tego Administrator będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom, które w ramach powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora. Są to w szczególności dostawcy systemów oraz programów informatycznych, których usługi wiążą się z prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

9. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych  przez okres przewidziany przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo Oświatowe oraz m.in. na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w szczególności przepisów rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

10. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art.16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

11.     Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzisiaj - 2 marca 2018r. o godz.13.00 - rusza rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie Państwo na stronie Biura Edukacji w zakładce dotyczącej rekrutacji:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

Zapraszamy RODZICÓW zainteresowanych naszym przedszkolem

na DZIEŃ OTWARTY  6 MARCA 2018R. w godzinach 15.00-17.00

Będą mogli Państwo w tym dniu obejrzeć przedszkole

i uzyskać informacje o jego funkcjonowaniu i ofercie edukacyjnej

 

 

Tegoroczny Dzień Babci i Dziadka odbywa sie w przedszkolu w dniach 14 i 16 lutego.

We środę 14 lutego zaprasza swoje KOCHANE BABCIE i KOCHANYCH DZIADKÓW grupa Kotów (III) o godzinie 14.30, a grupa Tygrysów (II) o godzinie 15.30

W piątek 16 lutego zaprasza swoje KOCHANE BABCIE i KOCHANYCH DZIADKÓW grupa Misiów(I) o 14.30 i Zerówka (gr.IV) o godzinie 15.30

Serdecznie zapraszamy!

W dniu 31 stycznia 2018r. odbędzie się w Przedszkolu BAL KARNAWAŁOWY dla naszych Dzieci, w godzinach  10:00 do około 12:00. W balu nie biorą udziału Rodzice, ale prosimy Państwa o przygotowanie strojów, w których dzieci będą się dobrze bawić!

 

 

  W dniu 30 stycznia (wtorek) o godzinie 18:00

zapraszamy Rodziców dzieci

na GRUPOWE ZEBRANIA

podsumowujące dotychczasową pracę w roku szkolnym 2017/2018

 

Szanowni Panstwo,

miło nam poinformować, że w czasie ŚWIĄTECZNEGO KIERMASZU udało się zebrać 375,28zł. o czym z dumą zawiadomiły DZIECI ze wszystkich grup - MISIÓW, TYGRYSÓW, KOTÓW i ZERÓWKI - ogłoszeniem na tablicy w Przedszkolu.

 

 

Szanowni Państwo,

poniżej informacja o I Warszawskim Pozarządowym Tygodniu Edukacyjnym.

Przedsięwzięcie odbędzie się w różnych miejscach Warszawy, w terminie 23 – 29 października 2017 roku. Celem organizacji I Warszawskiego Pozarządowego Tygodnia Edukacyjnego jest zachęcenie warszawiaków, w szczególności dzieci i młodzieży, do zapoznania się z działalnością organizacji pozarządowych, z ich aktywnością edukacyjną oraz inicjatywami społeczno- obywatelskimi. W programie  są przewidziane różne pokazy naukowe, warsztaty, debaty, gry symulacyjne, koncerty, spektakle, wystawy interaktywne z różnych dziedzin nauki i sztuki. Wszystkie działania są bezpłatne. Kilkadziesiąt organizacji pozarządowych na co dzień współpracujących ze szkołami poprowadzi fascynujące działania edukacyjne obejmujące nauki przyrodnicze, sztukę, sport, literaturę, psychologię, teatr. Szczegółowe kalendarium oraz spot promujący dostępne pod linkiem:

http://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/15251-i-warszawski-tydzien-edukacyjny

Projekt finansowany przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Zachęcamy do udziału uczniów i nauczycieli oraz rodziców.

 

 

 


 


Dnia 20 czerwca (wtorek) o godzinie 17:30 zapraszamy Rodziców

dzieci z wszystkich grup

na zebranie podsumowujące pracę w roku szkolnym 2016/2017

 

 

Dyżur wakacyjny !

Turnus III (31 lipca - 11 sierpnia) - trzylatki, czterolatki, pięciolatki, sześciolatki i dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

 

Turnus IV (14 sierpnia - 31 sierpnia) - trzylatki, czterolatki, pięciolatki, sześciolatki i dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

  • DODATKOWE INFORMACJE O ZAPISACH NA DYŻURY: Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjne w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych. Opłatę w wysokości 8,60zł za każdy dzień pobytu należy wpłacić na rachunek bankowy: Rachunek wydzielony P132 - żywienie: 52 1030 1508 0000 0005 5097 5041
    W treści przelewu należy wpisać: „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka”

  Kochani Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na uroczystość:

26 maja( piątek) godz.14:00 Grupa I

26 maja( piątek) godz.14:30 Grupa IV

29 maja (poniedziałek)  godz.14:15 Grupa III

29 maja (poniedziałek)  godz.14:45 Grupa II

 

 Z okazji nadchodzących Świat Wielkanocnych życzymy dużo zdrowia,
radości, pogody ducha
oraz wzajemnej życzliwości,
a także wielu spotkań w gronie rodzinnym.

Serdecznie zapraszamy dzieci z grupy IV "Żółtej" wraz z Rodzicami

na Spotkanie Wielkanocne

6 kwietnia (czwartek) o godz.18.00

SZANOWNI RODZICE

zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi bieżących informacji o stanie

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców i dzieci z grupy II "Zielonej"

na wspaniałą zabawę w TEATR

dnia 10 marca (piątek) o godz.18.00

 

UWAGA RODZICE DZIECI Z IV GRUPY

od dnia 28 lutego zajecia z j.angielskiego dla dzieci z IV grupy odbywać sie będą

we wtorki i czawartki 8.30-9.00

a co drugi tydzień, w te same dni 13.30-14.00

 

 

  Dnia 9 lutego (czwartek) o 17.30

zapraszamy Rodziców z wszystkich grup

na zebranie podsumowujące pracę w I półroczu

UWAGA!!!

Rodziców dzieci z grupy I Czerwonej zapraszamy na zebranie  13 lutego (poniedziałek) o 17.30

 

Kochane Dzieci!

Zapraszamy serdecznie na BAL KARNAWAŁOWY

8 lutego (środa).

Bawimy się w godzinach przedpołudniowych, a każda Mama stroi sama!

 

Kochane Babcie, Drodzy Dziadkowie

Serdecznie zapraszamy na uroczystość z okazji Waszego Święta:

31 stycznia (wtorek) 14.30 grupa Zielona

31 stycznia (wtorek) 15.00 grupa Niebieska

1 lutego (środa) 14.30 grupa Czerwona

1 lutego (środa) grupa Żółta

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.